• งานบริหาร   (23)
 • การพยาบาล   (18)
 • งานเวชปฏิบัติฯ   (128)
 • งานเทคนิคบริการ   (349)
 • งานเภสัชกรรม   (158)
 • งานทันตกรรม   (20)
 • สาธารณสุขอำเภอ   (419)
 • ผช.บ.   (241)
 • ผช.ว.   (96)
 • จนท สสอ.1(โต้ด)   (197)
 • จนท.สสอ.2(ออรวรรณ)   (161)
 • จนท.สสอ.3 มอส   (748)
 • รพ.สต.บ้านชวน   (280)
 • งาน IT   (58)
 • รพ.สต.หนองสองห้อง   (247)
 • รพ.สต.ตำบลบ้านตาล   (139)
 • รพ.สต.บ้านกุดแคน   (46)
 • รพ.สต.ตำบลหัวทะเล   (28)
 • รพ.สต.บ้านเขาดิน   (83)
 • รพ.สต.ตำบลโคกเริงรมย์   (119)
 • รพ.สต.จอมแก้ว   (108)
 • รพ.สต.บ้านโคกเพชร   (53)
 • รพ.สต.บ้านปากจาบ   (5)
 • ผอ.รพ.บำเหน็จณรงค์   (17)
 • แผนงาน   (23)
 • รพ.สต.หนองอีหล่อ   (105)