• งานบริหาร   (23)
 • การพยาบาล   (18)
 • งานเวชปฏิบัติฯ   (132)
 • งานเทคนิคบริการ   (349)
 • งานเภสัชกรรม   (161)
 • งานทันตกรรม   (20)
 • สาธารณสุขอำเภอ   (454)
 • จนท.สสอ.4(บี)   (270)
 • ผช.ว.   (76)
 • จนท สสอ.1(โต้ด)   (84)
 • จนท.สสอ.2(ออรวรรณ)   (114)
 • จนท.สสอ.3 มอส   (933)
 • รพ.สต.บ้านชวน   (378)
 • งาน IT   (155)
 • รพ.สต.หนองสองห้อง   (173)
 • รพ.สต.ตำบลบ้านตาล   (257)
 • รพ.สต.บ้านกุดแคน   (21)
 • รพ.สต.ตำบลหัวทะเล   (18)
 • รพ.สต.บ้านเขาดิน   (205)
 • รพ.สต.ตำบลโคกเริงรมย์   (10)
 • รพ.สต.จอมแก้ว   (135)
 • รพ.สต.บ้านโคกเพชร   (11)
 • รพ.สต.บ้านปากจาบ   (3)
 • ผอ.รพ.บำเหน็จณรงค์   (20)
 • แผนงาน   (24)
 • รพ.สต.หนองอีหล่อ   (59)